STATUT

[grudzień 2017]
Wersja PDF - do pobrania stąd

Statut stowarzyszenia
Pogoria Morsuje


Wstęp

Stowarzyszenie Pogoria Morsuje jest organizacją ludzi propagujących całoroczne kąpiele w otwartych akwenach i rzekach, hartowanie ciała oraz zdrowy styl życia.


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Pogoria Morsuje, w dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem. 

§ 2.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Dąbrowie Górniczej.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. Działa w szczególności na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Dąbrowy Górniczej i terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Symbolem Stowarzyszenia jest symbol graficzny zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego statutu.
 3. Skrótem nazwy Stowarzyszenia jest: PM.
 4. Posługiwanie się nazwą, skrótem i symbolem graficznym Stowarzyszenia przez osoby nie będące członkami Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody całego Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Posługiwanie się symbolem graficznym Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia wymaga pisemnej zgody co najmniej jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

§ 6.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków do prowadzenia swoich działań oraz korzystać ze świadczenia pracy przez wolontariuszy.


Rozdział II. Cele i formy działania

§ 8.

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  • ochrona i promocja zdrowia;
  • szerzenie wiedzy na temat morsowania, rozumianego jako kąpiele bez specjalistycznego sprzętu ochronnego w rzekach i otwartych akwenach w okresie od jesieni do wiosny;
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ochrona zwierząt;
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa;
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi aktywnym wypoczynkiem.
 2. Formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia:
  • organizacja spotkań mających na celu wspólne morsowanie;
  • organizowanie akcji propagujących ochronę zdrowia poprzez promowanie morsowania jako przykładu zdrowego trybu życia;
  • uświadamianie o zaletach morsowania;
  • organizowanie wspólnych wyjazdów, imprez sportowych oraz rekreacyjnych;
  • organizowanie imprez i wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów;
  • wspieranie finansowe, rzeczowe oraz informacyjne osób uprawiających całoroczne kąpiele oraz sporty wodne w otwartych akwenach i rzekach;
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie akcji chroniących dziedzictwo przyrodnicze, w tym akcji sprzątania akwenów i rzek oraz ich otoczenia, dbania o ich czystość, ochrona zwierząt;
  • propagowanie idei honorowego krwiodawstwa – poprzez oddawanie honorowe krwi przez niektórych członków Stowarzyszenia;
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • współpraca z osobami i instytucjami o podobnych celach i formach ich realizacji.

Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.


Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • a) członków zwyczajnych,
 • b) członków honorowych,
 • c) członków wspierających.

§ 10.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne. 
 4. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po przyjęciu niniejszego statutu.

§ 12.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich,
  • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  • uczestniczenia w Walnych Zebraniach,
  • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§ 15.

Członkowie honorowi oraz członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku wpłacania składek członkowskich oraz z uczestnictwa w Walnych Zebraniach.

§ 16.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  • uchwały Zarządu z powodu nie opłacenia składki członkowskiej w wymaganym terminie lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  • wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
 3. Wybory pierwszego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 4. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 19.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków

§ 20.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  • a) Zwyczajne,
  • b) Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków drogą elektroniczną (poprzez e-mail oraz ogłoszenie na stronie Internetowej Stowarzyszenia) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna):
  • a) z własnej inicjatywy,
  • b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  • c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • a) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • b) uchwalenie statutu i jego zmian,
 • c) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • d) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • e) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • g) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • h) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Stowarzyszenia, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22.

 1. Zarząd składa się z 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 4. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 • b) uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia,
 • c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • d) zwoływanie Walnego Zebrania,
 • e) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • f) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 • g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 • h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • j) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 • k) regulacja bieżących spraw Stowarzyszenia przez uchwały, zarządzenia i regulaminy.

Komisja Rewizyjna

§ 24.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 • c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • d) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 • e) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 • f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 26.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.


Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 27.

 1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, grantów, kontraktów, zlecenia usług, świadczeń członków wspierających, dotacji, darowizn, subwencji, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z imprez, konkursów, licytacji.
 2. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.

§ 28.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 2. Środki pieniężne przeznaczone na bieżącą działalność mogą być przechowywane w kasie Stowarzyszenia.

§ 29.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 grudnia każdego roku.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

§ 30.

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia do kwoty 5 000 złotych uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, powyżej tej kwoty dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.


Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 31.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 18 ust. 2).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia mające podobne cele statutowe, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.


[grudzień 2017]Załącznik nr 1 do Statutu Stowarzyszenia Pogoria Morsuje.

Symbol graficzny używany przez Stowarzyszenie Pogoria Morsuje (3 warianty):

a) wariant poziomy:

b) wariant pionowy:

c) wariant uproszczony: